Förtroendevalda

Gemensamma kyrkofullmäktige
Gemensamma kyrkorådet
Direktioner
Kommittéer
Församlingarnas församlingsråd

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och det består av 51 medlemmar som utsetts i församlingsval. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar bl.a. om verksamhets- och ekonomiplanen, uttaxeringen per skattöre, bokslutet, tjänster, byggande och upphandling av fastigheter. Gemensamma kyrkofullmäktige väljer även revisorer samt medlemmar till gemensamma kyrkorådet och till direktionerna.

Gemensamma kyrkofullmäktiges 51 platser fördelas mellan de två församlingarna i förhållande till folkmängden. Vasa finska församling har 32 platser, Vasa svenska församlingen 13 platser och Lillkyro församling 6 platser. Gemensamma kyrkofullmäktige har inom sig för åren 2017−2018 utsett Tuulikki Kouhi till ordförande och Göran Stenlund till viceordförande.

Medlemmar åren 2015–2018

Vasa svenska församling

Anderssén Maj-Britt
Backholm Johan
Huhta Harri
Jern Olav
Jungerstam Dick
Jungner Folke
Kronlund Anders
Lax Christel
Stenlund Göran
Sundback Anna
Victorzom Olle
Öhman Thomas
Östergårds Monica

Kontaktuppgifter till Vasa svenska församlings förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige

Vaasan suomalainen seurakunta

Alanko Saija
Aronen Alpo
Autio Olli
Bergström Jukka
Garaisi Ilkka
Halonen Anniina
Hurtig Heikki
Häkkinen Miika
Höykinpuro Arja
Kalamo Raija
Karhu Pauli
Karppi Lauri
Kaunismäki Helena
Kiviniemi Mirja
Korpi Seppo
Kouhi Tuulikki
Launonen Tarja
Lähdemäki Seija
Niemelä Kai
Muikku Jani
Mäki Tiina
Mäkynen Matias
Mäntylä Sami
Piipponen Merja
Penttilä Olli
Pääjärvi-Myllyaho Riitta
Rantala Juha
Teppo Erkki
Vainionpää Aino
Verronen Tapio
Virkkilä Markku
Öljymäki Mauri

Vähänkyrön seurakunta

Halonen Jorma
Härö Hannu
Kellokoski-Pakkala Kaija
Nuuja Mariia
Puskala Jaana
Vesapuisto Maarit

Sammanträden år 2018

11.4 (Obs! Flyttat datum), 31.5, 11.10 (extra möte) och 13.12.

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Det leder verksamheten i kyrkliga samfälligheten och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet. Ordförande i gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde i någondera församlingen som domkapitlet i Lappo stift har förordnat och övriga medlemmar är de 10 andra personer som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Medlemmar åren 2017–2018

Medlemmar Personliga suppleanter
Sjöberg Erik, viceordförande Kronlund Anders
Anderssén Maj-Britt Sjöberg Gunborg
Autio Olli Höykinpuro Arja
Härö Hannu Halonen Jorma
Launonen Tarja Penttilä Olli
Lax Christel Huhta Harri
Mäki Tiina Lähdemäki Seija
Niemelä Kai Tuomisto Tauno
Piipponen Merja Airaksinen-Rajala Olli
Teppo Erkki Rantala Juha
Öljymäki Mauri Halonen Anniina

 

Som ordförande 1.9–31.12.2018 fungerar kyrkoherden i Vähänkyrön seurauknta Petri Hautala. Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör Juha Silander och sekreterare är vik. förvaltningschef Anneli Dahlbäck.

Sammanträden år 2018

25.1, 15.2, 22.3, 4.4 (extra möte), 26.4, 15.5, 14.6, 28.6 (extra möte), 29.8 (Obs! Flyttat datum), 26.9, 1.11, 27.11 och 18.12.

Planeringsgruppen åren 2017–2018

Autio Olli
Härö Hannu
Launonen Tarja
Lax Christel
Piipponen Merja
Sjöberg Erik
Tuomisto Tauno, viceordförande

Kyrkoherdarna i församlingarna samt ekonomidirektören är på tjänstens vägnar medlemmar i planeringsgruppen. Ekonomidirektören är även föredragande och sekreterare i planeringsgruppen. Som ordförande fungerar gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela.

Planeringsgruppens uppgift är att planera, bereda och ge utlåtanden för gemensamma kyrkorådets arbete i ärenden som gäller samfällighetens ekonomi och förvaltning. Planeringsgruppen har rätt att höra sakkunniga. Planeringsgruppens protokoll läggs fram för gemensamma kyrkorådet för kännedom.

Direktioner

Till Vasa kyrkliga samfällighets förtroendemannaadministration hör även tre direktioner, dvs. direktionen för sjukhussjälavården, direktionen för familjerådgivningscentralen och fastighetsdirektionen. Beslutanderätten har delegerats till direktionerna i ärenden som hör till direktionernas område och direktionerna rapporterar om sin verksamhet till gemensamma kyrkorådet.

Direktionen för sjukhussjälavården 2017–2018

Medlemmar Personliga uppleanter
Öhman Seppo, ordförande Finne Elisa
Brunell Camilla Lehtineva Arto
Ketola Marjo Mylläri Kirsi
Ojala Emilia Karjanmaa Marjo
Sundman Lisa Hautamäki Satu
Victorzon Olle, viceordförande Huhta Harri
Kellokoski-Pakkala Kaija, GKR:s repr.  

 

Direktionen för familjerådgivningscentralen 2017–2018

Medlemmar Personliga suppleanter
Virkkilä Markku, ordförande Öhman Seppo
Pellinen Helle Lindén Mika
Storbacka Tuija Klapuri Outi
Särs Lisa Sjöberg Gunborg
Öhman Thomas Backholm Johan
Anderssén Maj-Britt , GKR:s repr.  

 

Fastighetsdirektionen 2017–2018

Medlemmar Personliga suppleanter
Jungerstam Dick, ordförande Lindberg Anders
Lähdemäki Seija Aronen Alpo
Marttunen Eeli Airaksinen-Rajala Olli
Vesapuisto Maarit Halonen Jorma
Hietamäki Kari Lindblom Malin
Teppo Erkki, GKR:s repr.  

 

Kommittéer

Vasa kyrkliga samfällighets kommittéer åren 2017–2018.

Reglementskommittéen

Reglementskommittéens uppgift är att bereda förslag till direktiv för samfällighetens förvaltning och tjänsteinnehavare (bl.a. reglementen och instruktioner) samt ge gemensamma kyrkorådet förslag till justeringar av dessa.

Medlemmar
Jungner Folke, ordf.
Korkeamäki Marja, viceordf.
Södergård Emma, sekr.
Airaksinen-Rajala Oili
Mäki Tiina
Teppo Erkki

Musik- och orgelkommittéen

Musik- och orgelkommittéens uppgift är att ansvara för skötseln och användningen av församlingarnas orglar och andra musikinstrument och utrustningar, göra framställningar om nyanskaffningar och förbättringar av dem samt ansvara för arrangerandet av musikaftnar och konserter i samarbete med församlingsråden. Kommittén har rätt att höra experter. Församlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

Medlemmar
Perälä Sauli, ordf.
Heikius Mikael
Huhta Harri
Jokinen Susanna
Jungner Folke
Myllymäki Marika
Niemistö Tuija
Pellinen Marja

Kyrkotextilkommittéen

Kyrkotextilkommittéens uppgift är att sköta förvaringen och vården av kyrkotextilierna enligt gemensamma kyrkorådet direktiv, lägga fram förslag till gemensamma kyrkorådet om lämpliga förvaringsutrymmen för kyrkotextilierna samt om iståndsättning och nyanskaffning av kyrkotextilier, verkställa de beslut om iståndsättning och nyanskaffningar som fattas samt sköta andra uppgifter som anknyter till dessa. Kommittén har rätt att höra experter. Församlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

Medlemmar
Lehtineva Arto, ordf.
Mäenpää Pirjo
Nuuja Maria
Riipinen Pirkko
Öljymäki Mauri
Östergårds Monika

Kommittéen för invandrarbete

Kommittéens uppgift är att leda och utveckla församlingarnas invandrararbete och till gemensamma kyrkorådet göra framställningar som gäller invandrararbetet. Kommittén har rätt att höra experter. Fförsamlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

Medlemmar
Keinänen Tiina, orf.
Rivera Gina, sekr.
Eriksson Ida
Garaisi Imäd
Kahelin Anne
Mäki Tiina
Streng Lena
Öljymäki Mauri
NN församlingspastor från Vasa svenska församling

 

Församlingarnas församlingsråd

Församlingsrådet i Vasa svenska församling
Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvosto

Gemensamma kyrkofullmäktige
Gemensamma kyrkorådet
Direktioner
Kommittéer
Församlingarnas församlingsråd

Sidan uppdaterad 11.09.2018 kl. 12:54 av Johanna Backholm