Strategi

Vasa kyrkliga samfällighets strategi fram till 2020

Godkänd i gemensamma kyrkofullmäktige 29.9.2015

Vasa kyrkliga samfällighets strategi (pdf 79 kB lång version)

Vasa kyrkliga samfällighets strategi (pdf 393 kB förkortad, redigerad version)

1. Inledning
2. Verksamhetsmiljön
3. Strategin som en del av verksamhetsplaneringen och den ekonomiska planeringen
4. Strategier

1. Inledning

1.1. Vision
1.2. Värderingar

Gemensamma kyrkorådet vid Vasa kyrkliga samfällighet beslutade inleda planeringsarbetet för en strategiplan för kyrkliga samfälligheten. För uppgiften tillsatte gemensamma kyrkorådet en styrgrupp som har haft följande medlemmar: gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp, två representanter utsedda av samarbetskommissionen, ordförandena för gemensamma kyrkofullmäktige och vice ordföranden för gemensamma kyrkorådet.

Medlemmarna i styrgruppen var: Sjöberg Erik (ordf.), Sahlström Nils-Eric (sekr.), Hautala Petri, Härö Hannu, Kasari Eija, Koskela Krister, Lax Christel, Mäki Tiina, Pääjärvi-Myllyaho Riitta, Store Tor-Erik, Särs Gunnar, Teppo Erkki, Tuomisto Tauno ja Similä Silvo (konsult). I strategiarbetet har utöver styrgruppen även en stor del av samfällighetens anställda deltagit via arbetsformernas arbetsgrupper.

Kyrkans strategidokument ”En mötande kyrka 2020” och "Vår kyrka år 2015" ger riktlinjer för hela Finlands evangelisk-lutherska kyrka fram till 2020. Kyrkan kallar människor till gemenskap med Gud och uppmuntrar till omsorg om medmänniskorna och skapelsen. I inledningen till betänkandet från den arbetsgrupp som utarbetade Kyrkans strategi fram till 2015 konstateras följande:

”Kyrkans grundläggande uppgift och budskap består. Det kyrkliga livet och kyrkans verksamhet byggs upp av medlemmarna, de vanliga kristna. För att kunna förverkliga sin uppgift i en tid av förändringar måste kyrkan utveckla sin verksamhet och sin struktur. Genom förnyelse är man bättre rustad inför framtiden och de utmaningar som både människorna och den förändrade verksamhetsmiljön står inför. Tankarna om hur kyrkan ska utföra sitt uppdrag kan summeras i en strategi. För att bygga upp kyrkans framtid behövs Guds nåd och engagerade personer som är villiga att genomföra kyrkans uppgift.” (fri översättning).
Detta har varit vägledande även när Vasa kyrkliga samfällighets strategiska plan har utarbetats.

Strategiarbete innebär att planera för framtiden, och det baserar sig på korrekta data om nuläget och omvärlden och på en bedömning av hur omvärlden kommer att utvecklas. Syftet med strategin är samfälligheten ska få hjälp med att utföra sina uppgifter i en omvärld som snabbt förändras.

Den strategiska planen är en del av verksamhetsplaneringen och den ekonomiska planeringen men utvidgar dess tidsspann med några år.

Denna plan är den första i sitt slag i kyrkliga samfälligheten. Planeringsarbetet har fokuserat på samfällighetens verksamhet. De församlingar som ingår i samfälligheten, Vasa finska församling, Vasa svenska församling och Lillkyro församling har gjort upp egna strategiska planer.

1.1. Vision

Kyrkliga samfällighetens vision är att samfälligheten ska vara ett trossamfund som har mänskligt ansikte och som går i främsta ledet när det gäller kärlek till nästan. Samfällighetens verksamhet stärker medlemskapet i församlingen på följande sätt:

 • Vi arbetar på ett sådant sätt att församlingsmedlemmarna och församlingarna upplever att vår verksamhet är nödvändig och stöder dem.
 • Vi följer aktivt förändringarna i verksamhetsmiljön och anpassar vår verksamhet efter nya möjligheter och behov.
 • Vår verksamhet styrs av tro, hopp och kärlek.
 • Vi betonar intern och extern öppen kommunikation i förändringsarbetet.


1.2. Värderingar

Kyrkliga samfällighetens värderingar är vördnad för det heliga, ansvar, rättvisa och sanning.

Vördnad för det heliga
 • Vår verksamhet styrs av tron på den helige treenige Guden.
 • Vi tänker att livet är en gåva från Gud, och vi ser Guds avbild i varje människa.

Ansvar
 • Vi handlar ansvarsfullt och tillförlitligt.
 • I vår arbetsgemenskap råder ömsesidig öppenhet och tillit.
 • Vi värnar om skapelsen genom att i vår verksamhet ta hänsyn till miljövärden och hållbar utveckling och genom att främja kulturarvet.
 • Vi använder alla resurser på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi har en kompetent och välmående personal som har de rätta resurserna.
 • Vi uppmuntrar och stöder människor till ansvar för sitt eget och för medmänniskornas liv.

Rättvisa
 • Vi löser frågor opartiskt och så att lösningarna tål all slags granskning.
 • Vi behandlar människor rättvist och med respekt.

Sanning
 • Vi tror och lever som vi lär.
 • Vi agerar öppet och transparent.

2. Verksamhetsmiljön

Förändringarna i samhället påverkar väsentligt kyrkliga samfällighetens verksamhetsförutsättningar. Vasaregionens utveckling verksamhetsmässigt och ekonomiskt (den internationella industrin, handeln, universitet och högskolor, förvaltningar etc. och de arbetstillfällen som dessa ger upphov till) påverkar väsentligt församlingarnas och kyrkliga samfällighetens ekonomiska verksamhetsförutsättningar. Även eventuella reformer av kommunala strukturer medföra förändringar i samfällighetens verksamhet.
Kyrkostyrelsen beslut om den nya fördelningen av samfundsskatten kommer att ha en negativ inverkan på Vasa kyrkliga samfällighets ekonomiska verksamhetsförutsättningar redan 2016. Stadens sysselsättningsgrad inverkar direkt på inflödet av kyrkoskatt i Vasa.

Den helhetsmässiga reform av församlingsstrukturen som är under planering i kyrkan kommer att ha stora effekter även på Vasa kyrkliga samfällighets storlek, förvaltningsmodell och verksamhet.

3. Strategin som en del av verksamhetsplaneringen och den ekonomiska planeringen

Strategin utgör grunden för samfällighetens ekonomiförvaltning, personalförvaltning, fastighetsväsende, begravningsväsende, familjerådgivning och sjukhussjälavård. Strategin revideras årligen i samband med att verksamhets- och ekonomiplanen behandlas och uppdateras vid behov.

Strategin är avsedd att vara en grundläggande plan för samfällighetens anställda och dess verksamhet. Strategins vision och värderingar vägleder alla anställda i deras arbete.

Strategin, som antas av gemensamma kyrkofullmäktige, vägleder tjänsteinnehavarna och de förtroendevalda när dessa utarbetar förslag till budget och verksamhetsplan. Strategin ger en grund för långsiktigt beslutsfattande.

4. Strategier

4.1. Allmänna riktlinjer för verksamheten
4.2. Ekonomin
4.3. Personalen
4.4. Fastigheterna
4.5. Begravningsplatserna och begravningsväsendet
4.6. Sjukhussjälavården
4.7. Familjerådgivningen

4.1. Allmänna riktlinjer för verksamheten

Vasa kyrkliga samfällighet sköter de uppgifter som den har ålagts i 11 kap. 2 § 1–4 mom. i kyrkolagen och följer bestämmelserna i grundstadgan. Strävan när samfällighetens strategiska riktlinjer togs fram var att samfälligheten och de församlingar som bildar den med hjälp av riktlinjerna ska kunna utföra sin grundläggande uppgift på vederbörligt sätt och med gott resultat samt att hantera förändringarna i verksamhetsmiljön. Om det i Vasaregionen genomförs en stor kommunsammanslagning bör kyrkliga samfälligheten ha så få församlingsenheter som möjligt.

Samfällighetens uppgift är att sköta ekonomin och den gemensamma personalförvaltningen, den allmänna planeringen av personalpolitiken.

Samfälligheten beslutar om inrättande och indragning av tjänster i församlingarna.

Samfälligheten är ansvarig för fastighets- och begravningsväsendet samt för andra frågor som rör förvaltningen och ekonomin. Samfälligheten beslutar också om egendomen och ansvarar för skulder och andra åtaganden.

Samfälligheten ansvarar för sjukhussjälavården, familjerådgivningen, invandrararbetet och matbankens verksamhet i samarbete med församlingarna.

Samfällighetens förvaltning och personal strävar efter att utföra sina uppgifter i enlighet med principen om service så att situationen i framtiden kommer att överensstämma med den vision som tagits fram.

I samband med strategiarbetet har alla samfällighetens verksamhetsformer utarbetat en egen mer detaljerad strategisk plan för den egna verksamheten. I denna strategiska plan som gäller hela samfälligheten har från dessa sektorvisa planer inkluderats frågor som är betydelsefulla och kritiska med tanke på verksamhetsförutsättningarna samt frågor som med avseende på nuläget innebär en förändring.

4.2. Ekonomin

Samfällighetens uppgift är att sköta ekonomin väl på kort och på lång sikt och därmed stödja församlingarna i deras arbete och fördela resurserna rättvist.

De strategiska målen för ekonomin fram till 2020:
 • Balans i ekonomin uppnås genom att anpassa fastighets- och personalkostnaderna samt begravningsväsendets kostnader. Om det behövs genomförs strukturella förändringar.
 • Om skatteintäkterna sjunker kraftigt, överväger vi även höjning av skattesatsen.
 • Avkastningsmålet för penningplaceringarna under planeringsperioden är 4% + inflationen.
 • Målsättningen är att med placeringsavkastningen täcka 60 procent av de årliga avskrivningarna.
 • De totala kostnaderna anpassas efter skatteintäkterna.


Statistikuppgifter om Vasa kyrkliga samfällighet (hela ekonomin)
1000 euro 2003 2013 2014
verksamhetsintäkter 605 1 268 1 318
verksamhetsutgifter -8 160 -12 948 -13 127
verksamhetsbidrag -7 555 -11 680 -11 809
       
kyrkoskatter 7 782 10 929 10 815
samfundsskatter 1 579 2 143 1 946 
finansieringsinkomster  501 885 950 
       
årsbidrag  1 419 1 199 805
avskrivningar  -925 -1 356 -1 420
extraordinära      923
resultat   494  -158  308
       
Medlemsantal  2003 2013 2014
       
Närvarande 48 096 50 188* 49 765

* Lillkyro församling inkluderades 1.1.2013

4.3. Personalen
De strategiska målen för personalen fram till 2020:
 • Under planeringsperioden följer personalkostnaderna utvecklingen av skatteintäkterna.
 • Under planeringsperioden ökar vi inte antalet tjänster och befattningar genom att öka personalkostnaderna.
 • Fördelningen av arbetsuppgifterna ses över och utbildningen, kompetensutvecklingen och orken i arbetet stöds.
 • Pensionsavgångarna beaktas i personalplaneringen.

 

Utveckling av personalen (personer) 2003 2013 2014
ekonomiväsendet 9 9 9
fastighetsväsendet 28 29 29
begravningsväsendet 13 13 14
familjerådgivningen 4 4 5
sjukhussjälavården 3 4 3
Samfälligheten totalt 59 59 60
       
Obs.: Lillkyro församling anslöts till
samfälligheten 2013
     
       
Församlingar      
Vaasan suomalainen seurakunta 59 59 59
Vasa svenska församling 28 32 33
Vähänkyrön seurakunta - 9 9
Församlingarna totalt 84 100 101
       
Hela organisationen totalt 140 159 161

 

4.4. Fastigheterna
De strategiska målen för fastighetsväsendet fram till 2020:
 • Vi underhåller fastigheterna och anpassar service- och skötselnivån för dem efter användningsändamålet.
 • I fråga om investeringar iakttar vi de försiktighetsprinciper som ekonomin kräver. Noggranna behovsanalyser och ekonomiska analyser görs i samband med investeringar.
 • Under planeringsperioden genomförs i huvudsak reparationsinvesteringar som är nödvändiga och som ingår i reparationsplanen.
 • Vi ser över alternativen i fråga om ägande och hyrning.
 • Lokalernas användningsgrad övervakas kontinuerligt. Lokaler som används i liten utsträckning kan vi avstå från.
 • Mark-, vatten- och skogsområdena vårdas.


4.5. Begravningsplatserna och begravningsväsendet
De strategiska målen fram till 2020:
 • Vi ser till att begravningsplatserna håller en god nivå.
 • Behoven av begravningsplatser i stadsdelen Lillkyro beaktas genom att anlägga ett nytt begravningsplatsområde.
 • Vi skapar förutsättningar för ökad kremering, bland annat genom information och genom att anlägga en minneslund även på begravningsplatsen i Lillkyro.
 • Noggranna behovsanalyser och ekonomiska analyser görs i samband med eventuella investeringar.


4.6. Sjukhussjälavården

Sjukhussjälavården samarbetar med hälsovården. Arbetet bygger på kyrkans och hälsovårdens gemensamma beslut och avtal. Syftet med arbetet är att stödja sjuka och lidande personer i livsåskådningsfrågor och andliga frågor samt ge dem psykiskt stöd. De strategiska aspekterna bygger på avtalen i dessa beslut.

Arbetet anpassas efter de ekonomiska förändringarna i samhället och kyrkliga samfälligheten.

Vi utreder och utvidgar finansieringsgrunden för sjukhussjälavården.

4.7. Familjerådgivningen

Kyrkans familjerådgivnings uppgift är att genom själavård och terapeutiska diskussioner stödja och hjälpa i frågor som finns i parförhållanden och familjer samt vid livskriser.

Vår strategiska målsättning är att fortsätta familjerådgivningsarbetet i enlighet med den nuvarande verksamhetsprincipen, och arbetet anpassas efter de ekonomiska förändringarna i samhället och i kyrkliga samfälligheten.

1. Inledning
2. Verksamhetsmiljön
3. Strategin som en del av verksamhetsplaneringen och den ekonomiska planeringen
4. Strategier

Vasa kyrkliga samfällighets strategi (pdf 79 kB)

Vasa kyrkliga samfällighets strategi (pdf 393 kB förkortad, redigerad version)

Sidan uppdaterad 04.11.2015 kl. 15:46 av Johanna Backholm