Strategia

Vaasan seurakuntayhtymän toimintastrategia vuoteen 2020

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 29.9.2015

Vaasan seurakuntayhtymän strategia (pdf 77 kB)

Vaasan seurakuntayhtymän strategia (pdf 385 kB, tiivistetty, taitettu versio)

1. Johdanto
2. Toimintaympäristö
3. Strategia osana toiminta- ja taloussuunnitelua
4. Strategiat

1. Johdanto

1.1. Visio
1.2. Arvot

Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman laatimiseksi seurakuntayhtymälle. Tehtävää varten yhteinen kirkkoneuvosto asetti ohjausryhmän, jonka jäseninä ovat toimineet yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän jäsenet, kaksi yhteistyötoimikunnan nimeämää edustajaa, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajisto ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Ohjausryhmän jäsenet olivat: Sjöberg Erik (p.joht.), Sahlström Nils-Eric (siht.), Hautala Petri, Härö Hannu, Kasari Eija, Koskela Krister, Lax Christel, Mäki Tiina, Pääjärvi-Myllyaho Riitta, Store Tor-Erik, Särs Gunnar, Teppo Erkki, Tuomisto Tauno ja Similä Silvo (konsultti). Ohjausryhmän lisäksi suunnittelutyöhön on osallistunut laaja joukko yhtymän työntekijöitä työalakohtaisten työryhmien kautta.

Kirkon strategiadokumentit ”Kohtaamisen kirkko 2020” ja ”Meidän kirkko 2015” toimivat suunnannäyttäjänä koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkolle vuoteen 2020 saakka. Kirkko kutsuu ihmisiä yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkon strategiaa vuoteen 2015 laatineen työryhmän mietinnön johdannossa sanotaan seuraavaa:

”Kirkon perustehtävä ja sanoma pysyvät. Kirkon elämän ja toiminnan ytimessä ovat jäsenet, tavalliset kristityt. Voidakseen toteuttaa tehtäväänsä muuttuvassa ajassa kirkon on kehitettävä toimintaansa ja rakenteitaan. Niitä uudistamalla ennakoidaan tulevaa ja vastataan ihmisten ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Ajatukset siitä, kuinka kirkon tulisi toteuttaa tehtäväänsä, voidaan kiteyttää strategiaksi. Kirkon tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan Jumalan armo ja kirkon tehtävän toteuttamiseen sitoutuneet erilaiset ihmiset.” Tämä on ohjannut myös Vaasan seurakuntayhtymän strategiasuunnitelman laadintaa.

Strategiatyö on tulevaisuuden suunnittelua, jonka perustana on oikea tieto nykytilasta, ympäristöstä ja arvio sen tulevasta kehityksestä. Strategian tavoitteena on auttaa toteuttamaan seurakuntayhtymän tehtävät nopeasti muuttuvassa toiminta-ympäristössä.

Strategiasuunnitelma on yksi osa toiminnan ja talouden suunnittelua laajentaen sitä ajallisesti muutamalla vuodella.

Käsillä oleva suunnitelma on ensimmäinen laatuaan seurakuntayhtymässä. Suunnittelun kohteena on ollut erityisesti seurakuntayhtymän toiminta. Yhtymän muodostaneilla seurakunnilla, Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa svenska församling ja Vähänkyrön seurakunta, on omat strategiset suunnitelmansa.

1.1. Visio

Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö, joka toimii lähimmäisen rakkauden eturintamassa. Yhtymän toiminta vahvistaa jäsenyyttä seurakunnassa seuraavalla tavalla:

 • Toimimme siten, että seurakuntalaiset ja seurakunnat kokevat toimintamme tarpeellisena ja heitä tukevana.
 • Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja sopeutamme toimintaamme uusiin mahdollisuuksiin ja tarpeisiin.
 • Toimintaamme ohjaavat usko, toivo ja rakkaus.
 • Korostamme muutostyössä sisäistä ja ulkoista avointa viestintää.


1.2. Arvot

Seurakuntayhtymän arvot ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus.

Pyhän kunnioitus
 • Toimintaamme ohjaa uskon pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan.
 • Ajattelemme, että elämä on Jumalan lahja ja näemme Jumalan kuvan jokaisessa ihmisessä.

Vastuullisuus
 • Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti.
 • Työyhteisössämme vallitsee keskinäinen avoimuus ja luottamus
 • Varjelemme luomakuntaa huomioimalla toiminnassamme ympäristöarvot ja kestävän kehityksen sekä vaalimalla kulttuuriperintöä.
 • Käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti.
 • Meillä on oikein resursoitu, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.
 • Rohkaisemme ja tuemme ihmisiä vastuullisuuteen omasta ja lähimmäisten elämästä.

Oikeudenmukaisuus
 • Ratkaisemme asiat tasapuolisesti sekä kaiken tarkastelun kestävästi.
 • Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja arvostaen.

Totuudellisuus
 • Uskomme ja toimimme kuten opetamme.
 • Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.

2. Toimintaympäristö

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat olennaisesti seurakuntayhtymän toimintaedellytyksiin. Vaasan seudun kehittyminen toiminnallisesti ja taloudellisesti (kansainvälinen teollisuus, kauppa, yliopisto ja korkeakoulut, hallinto ym. sekä näistä syntyvät työpaikat) vaikuttavat olennaisesti seurakuntien ja seurakuntayhtymän taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Myös mahdolliset kuntarakenteiden uudistukset aiheuttavat muutoksia seurakuntayhtymän toimintaan.
Kirkkohallituksen päätös uudesta yhteisöveron jaosta vaikuttaa negatiivisesti Vaasan seurakuntayhtymän taloudellisiin toimintaedellytyksiin jo vuonna 2016. Kaupungin työllisyysaste vaikuttaa suoraan Vaasan kirkollisverokertymään.

Kirkossa suunnitteilla oleva seurakuntarakenteen kokonaismuutos vaikuttaa toteutuessaan voimakkaasti myös Vaasan seurakuntayhtymän kokoon, hallintomalliin, sekä toimintaan.

3. Strategia osana toiminta- ja taloussuunnitelua

Strategia toimii yhtymän talous-, henkilöstöhallinnon, kiinteistötoiminnon, hautaustoimen ja perheneuvonnan sekä sairaalasielunhoidon perustana. Strategia tarkistetaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä ja päivitetään tarvittaessa.

Strategia on tarkoitettu perussuunnitelmaksi yhtymän henkilökunnalle ja sen toiminnalle. Strategian visio ja arvot ohjaavat jokaisen työntekijän toimintaa.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä strategia ohjaa viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitysten laatimisessa. Strategia antaa pohjan pitkäjänteiselle päätöksenteolle.

4. Strategiat

4.1. Toiminnan yleinen linjaus
4.2. Talous
4.3. Henkilöstö
4.4. Kiinteistöt
4.5. Hautausmaat ja hautaustoimi
4.6. Sairaalasielunhoito
4.7. Perheneuvonta

4.1. Toiminnan yleinen linjaus

Vaasan seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2 §:n 1 – 4 momentissa säädetyt tehtävät, ja noudattaa perussäännön määräyksiä. Yhtymän strategiset linjaukset on pyritty tekemään siten, että niiden avulla seurakuntayhtymä ja sen muodostaneet seurakunnat pystyvät toteuttamaan perustehtäväänsä asianmukaisesti ja hyvin sekä kohtaamaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Mikäli Vaasan seudulle tulee iso kuntaliitos, seurakuntayhtymässä tulisi olla mahdollisimman vähän seurakuntayksiköitä.

Seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia taloustoimesta ja yhteisestä henkilöstöhallinnosta, henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelusta.

Seurakuntayhtymä päättää seurakuntien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Seurakuntayhtymä vastaa kiinteistö-, hautaustoimesta sekä muista hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Seurakuntayhtymä päättää myös omaisuudesta ja vastaa veloista ja muista sitoumuksista.

Seurakuntayhtymän tehtävänä on vastata sairaalasielunhoidosta, perheneuvonnasta sekä maahanmuuttajatyöstä ja ruokapankin toiminnasta yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Seurakuntayhtymän hallinto ja henkilökunta pyrkii hoitamaan tehtävänsä palveluperiaatteen mukaisesti niin että vision määrittelemä tulevaisuuden tila voidaan saavuttaa.

Strategiasuunnittelun yhteydessä on jokaisessa yhtymän toimintamuodossa laadittu oma työalakohtainen tarkempi strategiasuunnitelma oman toimintansa pohjaksi. Näistä suunnitelmista on käsillä olevaan koko yhtymän strategiasuunnitelmaan pyritty poimimaan merkittävät, toimintaedellytysten kannalta kriittiset ja nykytilanteeseen muutosta merkitsevät asiat.

4.2. Talous

Seurakuntayhtymän tehtävänä on hoitaa taloutta hyvin ja pitkäjänteisesti sekä tukea siten seurakuntien työtä ja jakaa resurssit oikeudenmukaisesti.

Talouden strategiset tavoitteet vuoteen 2020:
 • Talouden tasapaino toteutetaan kiinteistö- ja henkilöstökuluja sekä hautaustoimen kuluja sopeuttamalla. Tarvittaessa tehdään rakenteellisia muutoksia.
 • Mikäli verotulot laskevat oleellisesti, harkitaan myös veroprosentin nostoa.
 • Suunnittelujakson rahasijoituksien tuottotavoite on 4 % + inflaatio.
 • Sijoitustuotoilla pyritään kattamaan vuotuisista poistoista 60 %.
 • Kokonaiskulut sopeutetaan verotuloihin.


 Vaasan seurakuntayhtymän tilastotietoja (koko talous)
1000 euro 2003 2013 2014
toimintatuotot 605 1 268 1 318
toimintamenot -8 160 -12 948 -13 127
toimintakate -7 555 -11 680 -11 809
       
kirkollisverot 7 782 10 929 10 815
yhteisöverot 1 579 2 143 1 946 
rahoitustulot 501 885 950 
       
vuosikate 1 419 1 199 805
poistot -925 -1 356 -1 420
satunnaiset      923
tulos  494  -158  308
       
Jäsenmäärä  2003 2013 2014
       
Läsnä oleva 48 096 50 188* 49 765

*Vähänkyrön seurakunta mukana 1.1.2013

4.3. Henkilöstö
Henkilöstöstrategiset tavoitteet vuoteen 2020:
 • Suunnittelukaudella henkilöstökulut seuraavat verotulojen kehitystä.
 • Suunnittelukaudella virkojen ja toimien määrää ei lisätä henkilöstömenoja kasvattamalla.
 • Tarkistetaan työtehtävien jakoa ja tuetaan koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä työssä jaksamista.
 • Eläkkeelle siirtymiset otetaan huomioon henkilöstösuunnittelussa.

 

Henkilöstön kehitys (henkilöä) 2003 2013 2014
taloustoimi 9 9 9
kiinteistötoimi 28 29 29
hautaustoimi 13 13 14
perheneuvonta 4 4 5
sairaalasielunhoito 3 4 3
Yhtymä yhteensä 59 59 60
       
Huom.: Vähänkyrön seurakunta
on liittynyt yhtymään 2013
     
       
Seurakunnat      
Vaasan suomalainen seurakunta 59 59 59
Vasa svenska församling 28 32 33
Vähänkyrön seurakunta - 9 9
Seurakunnat yhteensä 84 100 101
       
Koko organisaatio yhteensä 140 159 161

 

4.4. Kiinteistöt
Kiinteistötoimen strategiset tavoitteet vuoteen 2020:
 • Kiinteistöjen kunnosta huolehditaan, ja niiden palvelu- ja hoitotaso asetetaan käyttötarkoituksiin sopivaksi.
 • Investoinneissa noudatetaan talouden asettamia varovaisuusperiaatteita. Näistä tehdään tarkka tarvekartoitus ja taloudellinen analyysi.
 • Suunnittelukaudella toteutetaan ensisijaisesti korjaussuunnitelman mukaisia tarpeellisia korjausinvestointeja.
 • Tarkistetaan omistamisen ja vuokraamisen vaihtoehdot.
 • Tilojen käyttöastetta seurataan jatkuvasti. Vähäisellä käytöllä olevista tiloista voidaan luopua.
 • Pidetään huolta maa-, vesi- ja metsäalueista.


4.5. Hautausmaat ja hautaustoimi
Strategiset tavoitteet vuoteen 2020:
 • Hautausmaat pidetään hyvällä tasolla.
 • Huolehditaan Vähänkyrön kaupunginosan hautausmaatarpeista rakentamalla uusi hautausmaa-alue.
 • Luodaan edellytyksiä polttohautausten edistämiselle mm. tiedottamisella ja rakentamalla myös Vähänkyrön hautausmaalle muistolehto.
 • Mahdollisten investointien osalta tehdään tarkka tarvekartoitus ja taloudellinen analyysi.


4.6. Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoitotyö toimii yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Työ perustuu kirkon ja terveydenhuollon yhteisiin päätöksiin ja sopimuksiin. Tavoitteena on sairaan ja kärsivän ihmisen elämänkatsomuksellinen, hengellinen ja henkinen tukeminen. Strategiset näkökohdat rakentuvat kyseisten päätösten sopimusten varaan.
Työ sopeutetaan yhteiskunnan ja seurakuntayhtymän talouden muutoksiin.
Sairaalasielunhoidon rahoituspohjaa selvitetään ja laajennetaan.

4.7. Perheneuvonta

Kirkon perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.
Strategiana on jatkaa perheneuvontatyötä nykyisen toimintaperiaatteen mukaisesti ja työ sopeutetaan yhteiskunnan ja seurakuntayhtymän talouden muutoksiin.

 

1. Johdanto
2. Toimintaympäristö
3. Strategia osana toiminta- ja taloussuunnitelua
4. Strategiat

Vaasan seurakuntayhtymän strategia (pdf 77 kB)

Vaasan seurakuntayhtymän strategia (pdf 385 kB, tiivistetty, taitettu versio)

Sivu päivitetty 04.11.2015 klo 15:48 - Johanna Backholm