Puinen risti tiilikirkon katolla. Teksti: Jokaiselle vaasalaiselle merkitystä luova kirkko.

Vaasan seurakuntayhtymän strategia vuosille 2021–2025

Linkki Vaasan seurakuntayhtymän strategian digiesitteeseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

”Jokaiselle vaasalaiselle merkitystä luova kirkko”

Kyvykkyydet 2025
Lupauksemme
Strategiakarttamme
Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet
Polku
Strategian laatimisprosessi

Kyvykkyydet 2025

Talouden turvaaja

Seurakuntayhtymä luo edellytykset seurakuntien toiminnalle resurssien tehokkaalla käytöllä ja pitkäjänteisellä suunnittelulla.

 • Resurssien tehokas käyttö
 • Pitkäjänteinen suunnittelu
 • Taloushallinnollinen osaaminen
 • Edellytykset seurakuntien toiminnalle
 • ”Saarnaamme” tuotolla, emme pääomalla
 • Yhteishankintojen hyödyntäminen
 • Tilat vastaavat toimintaa/toiminta täyttää tilat

Aktiivinen keskustelija

Viestintä kuuluu jokaisen tehtävään. Yhtymä on avoin yhteiskunnalliselle keskustelulle.

 • Avoin yhteiskunnalliselle keskustelulle
 • Viestintä kuuluu jokaisen tehtävään
 • Proaktiivinen, tehokas ja suunniteltu viestintä
 • Ekologisesti kestävä toiminta

Sisällön tuoja

Uudet toimintamallit, monikieliset palvelut sekä ekologisesti kestävä toiminta.

 • Vahva sanoma
 • Huipputuotteet näkyviksi: Kruunun jalokivenä rippikoulu
 • Uudet toimintamallit
 • Monipuoliset tilaisuudet
 • Monikielinen palvelutoiminta
 • Draivi/luovat jännitteet

Osallistava toimija

Yhtymä on palvelualtis toimija, läsnä arjessa, tarjoten tilaa seurakuntalaisten aktiivisuudelle.

 • Aktiivinen ja näkyvä toimija
 • Proaktiivinen työskentelytapa
 • Läsnä arjessa
 • Herkkyys kuulla
 • Sovitut toimintatavat
 • Tilaa seurakuntalaisten aktiivisuudelle
 • Suvaitsevaisuus
 • Yhteistyökyky ja -halu
 • Oikeiden yhteistyökumppaneiden etsiminen
 • Palvelualttius

Huolehtiva työnantaja

Henkilöstöresurssien oikea mitoitus ja kohdentaminen. Henkilöstön kehittäminen ja tukeminen.

 • Henkilöstöresurssien oikea mitoitus ja kohdentaminen
 • Työkykyjohtaminen
 • Onnistuneet rekrytoinnit
 • Tehokas päätöksenteko

Lupauksemme

Haluamme nostaa tasoamme seuraavilla lupaksillamme:

 • Ihmistä lähellä (seurakuntalaiset ja muut kuntalaiset)
 • Kirkko torilla (seurakuntalaiset ja muut kuntalaiset)
 • Apu kriiseissä (seurakuntalaiset ja muut kuntalaiset)
   
 • Toiminnan mahdollistaja (seurakunnat)
 • Johtamisen ja kehittämisen tuki (seurakunnat)
   
 • Luotettava yhteistyökumppani (yhteisöt)
 • Kirkon ääni Vaasassa (yhteisöt)

Strategiakarttamme

Tavoitteet

Jokaiselle vaasalaiselle merkitystä luova kirkko

 • Jäsenmäärän kasvu (%)
 • Talouden tasapaino (Tilikauden tulos +/- 0)
 • Osallisuuden lisääminen (%)
 Seurakuntalaiset ja 
muut kuntalaiset 
SeurakunnatYhteisöt 
Asiakasarvot Kirkko torilla

Ihmistä lähellä
Apu kriiseissä

Toiminnan mahdollistaja

Johtamisen ja kehittämisen tuki 

Luotettava yhteistyökumppani 
Kirkon ääni Vaasassa

Prosessit Palveluiden kehittäminen

Aktiivinen viestintä
Osallisuus
Ympäristövastuun edistäminen 

Tehokas talousjohtaminen

Työhyvinvoinnin edistäminen
Asiantuntijapalvelut
Toimitilojen Järjestäminen
toiminnan mukaan 

Joustavat yhteistyökäytännöt
Yhteiskunnallinen keskustelija
Verkostojen rakentaminen
Proaktiivinen toiminta

Resurssit ja
osaaminen
Osaava ja sitoutunut henkilökunta

Koulutus
Digitaalisten palveluiden
kehittäminen 
Joustavat tilat

Onnistuneet rekrytoinnit

Esimiestyöskentely ja alaistaidot
Moniosaaminen
Toimivat järjestelmät

Kehitysprojektien suunnitteleminen
ja johtaminen

Myynnin ja markkinoinnin osaaminen 

 

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

TavoitteetMittaritToimenpiteet
Jäsenmäärän kasvuJäsenmäärän muutos-% / valtakunnallinen   
keskiarvo 

Jäsenmäärän muutos-% (18–35 v)

Sopiviin toimitiloihin investoiminen

• Wasa Station
• Rewell
• Ravilaakso
• Ristinummen toimitilat

Tilat monikäyttöisiksi (vaasalaisten olohuoneet)
Digikirkon kehittäminen:

• tilaisuuksien tavoitettavuus
• henkilökunnan tavoitettavuus

Palvelemme laadukkaasti:

• Palveluprosessien kehittäminen
• Rekrytointiin panostaminen

Kunnioittava keskustelu vaikeistakin asioista
Jäsenkampanjointi
Asennemuutos koulutuksen kautta
Kirkko torilla
Brändin rakentaminen
Positiivisen näkyvyyden kasvattaminen
Näkyvä läsnäolo henkilökohtaisesti ja tilaisuuksissa 

Tyytyväiset asiakkaat
Osallisuuden lisääminen

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Verotulot / jäsen – inflaatio
Toimintatilastot
(osallistuneiden määrä / vapaaehtoisten määrä) 

Uusien toimintamuotojen kehittäminen
Asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen
ja käyttöönotto 
Markkinoinnin kehittäminen

Talouden tasapainoVuosikate

Rahoituslaskelma
Sijoitusten tuotto
Rakenteellisen alijäämän kattaminen
Tilojen käyttöaste

Kiinteistöjen myyntiprosessin loppuunsaattaminen
Sijoitustoiminnan kehittäminen
Verotulojen lisääminen
Muiden tulojen kasvattaminen / Toiminnan tehostaminen
Resurssien sopeuttaminen toimintaympäristön mukaiseksi 
Nopea reagointi muutoksiin
Kustannustietoisuuden lisääminen
Energiatehokkaiden ja ekologisten ratkaisujen löytäminen
Tilojen tehokas käyttö
 
Henkilöstön hyvinvointi Työhyvinvointi (työtyytyväisyyskysely)

Sairaspoissaolot

Työkykyjohtaminen ja HR-prosessien kehittäminen

Esimieskoulutuksen järjestäminen
Tyky-toiminnan kehittäminen
Henkilöstön työnhyvinvoinnin edistäminen
Johtamisen kehittäminen:

• kehityskeskusteluprosessin kehittäminen

Työntekijöiden Me-hengen vahvistaminen:

• tapahtumat

Henkilökohtaisten tavoitteiden rohkea asetanta

 

Polku

 2021202220232024 2025
Työyhteisötaitojen 
vahvistaminen
 
Esimiesvalmennus Tehtäväkuvien
selkeyttäminen
Työyhteisövalmennus
 

Kohtaamiskoulutus

Moniosaamisen 
kehittäminen
 
Brändin rakentaminen Seurakunnallinen
yhteistyö yhtymän kanssa
Me–hengen kehittäminen
Graafisen ilmeen luominen
Näkyvyyden
lisääminen

 

Kehitysprojekti 
asiakasarvon 
terävöittämiseksi
Yhteiseen tehtävään
sitoutuminen

”Tunne palvelut 
ja viesti niistä”
 
Kustannus-
tietoisuuden 
lisääminen

Ulkopuolisen 
kehitysrahoituksen hankinta
Toiminnan kehittäminen kustannustehokkaammaksi

 

Talousraportoinnin
kehittäminen
Ekologiset ja energiatehokkaat
ratkaisut

  
Sopiviin toimitiloihin
investoiminen

Ristinummen väistötilat
Virastotalohanke

Wasa Station
Ravilaakso

Kirkko torilla

Ristinummen toimitilat

 
Osallisuuden
lisääminen
Digipalvelujen
kehittäminen

Seurakuntalaisten osallisuuden 
vahvistaminen

   

 

Strategian laatimisprosessi

Vaasan seurakuntayhtymän vuosien 2021–2025 strategian valmisteluprosessi aloitetiin vuoden 2019 lopulla. Strategiatyön konsultiksi valittiin professori Marko Kohtamäki Vaasan yliopistosta.

Strategiatyöskentelyn keskeinen periaate on ollut, että seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien kaikki työntekijät sekä seurakuntayhtymän luottamushenkilöt pääsevät osallistumaan strategiaprosessiin sen eri vaiheissa. Vaikka kyseessä on nimenomaan seurakuntayhtymän strategia ja seurakunnat laativat omat strategiansa, pidettiin tärkeänä, että myös seurakuntien työntekijät ovat mukana seurakuntayhtymän strategian laadinnassa.

Strategiaa rakennettiin muun muassa yhteisen kirkkovaltuuston iltakoulussa, yhteisen kirkkoneuvoston kaksipäiväisessä strategiatyöskentelyssä, yhdessä seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien esimiesten kanssa sekä kaikkien yksiköiden työntekijöiden kanssa.

Strategiaa on tarkoitus päivittää vuosittain, jolloin se ohjaa parhaalla mahdollisella tavalla seurakuntayhtymän määrätietoista kehittämistä, reagoiden samalla toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

 

Linkki Vaasan seurakuntayhtymän strategian digiesitteeseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ota yhteyttä

talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
Raastuvankatu 13, 3. krs
65100 Vaasa